Bài viết

Khủng hoảng tuổi lên 9

Khủng hoảng tuổi lên 9

Bỗng 1 ngày thiên thần của mẹ đâu mất!Mẹ ơi! Băng ở Bắc Cực đang tan ra, nước sẽ ngập đến mặt trăng, và con sẽ chết. Con không muốn chết. Con sợ lắm. Mẹ ơi, đi vệ sinh với…