Bài viết

Món quà mang tên KHÔNG

Món quà mang tên "KHÔNG"

"...Từ “KHÔNG” gợi đến giới hạn, điều khiển, từ chối và dứt khoát. Khó có thể hiểu được làm sao một biểu đạt tiêu cực đơn giản và mạnh mẽ lại có thể là một món quà biểu…