Bài viết

Lớp 2 - Trẻ học thế nào

Lớp 2 - Trẻ học thế nào?

Một trong những điều đặc biệt đáng chú ý của Phương pháp giáo dục Steiner là: “Chương trình và nội dung học phù hợp với sự phát triển của trẻ.” Mỗi một độ tuổi, hay một giai đoạn…