Trường con học

Cứ sáng thứ hai đầu tuần hoặc đến là thấy có cái gì đó mới do phụ huynh làm cho các con từ những vật liệu tự nhiên, một nơi mà các con được học bằng tình cảm của nhiều người cha người mẹ cùng nhau lo cho con, mẹ con Hảo Nhi chưa đóng góp được gì toàn được nhận không ah.

Trường Lá Steiner

Trường Lá Steiner

Trường Lá Steiner

Chia sẻ của mẹ: Phạm Thị Thanh Thúy